Regulamin Ośrodka

first

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Łańsk i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za
pobyt w Ośrodku. Dokonując w/w. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Łańsk.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji Ośrodka Wypoczynkowego Łańsk oraz w każdym pokoju ośrodka.

§2 DOBA HOTELOWA

1. Pokoje w Ośrodku wynajmowane są na doby hotelowe.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w Recepcji jak najszybciej. Ośrodek Wypoczynkowy Łańsk może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego
regulaminu. Za przedłużenie pobytu oraz wcześniejszy przyjazd obowiązuje dodatkowa opłata.

4. Ośrodek Wypoczynkowy Łańsk zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Ośrodku w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

2. Gość Ośrodka nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

3. Osoby niezameldowane w Ośrodku mogą gościnnie przebywać w pokoju od godziny 7:00 do godziny 22:00.

4. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu Ośrodka lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Ośrodka Wypoczynkowego Łańsk lub innych osobach przebywających w Ośrodku.

6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w formie zadatku w wysokości 30% wartości pobytu w terminie 7 dni od dnia dokonania rezerwacji. Brak zadatku w wyznaczonym terminie może skutkować anulowaniem rezerwacji.

7. W przypadku nieodwołania rezerwacji pobytu w wyznaczonym w potwierdzeniu rezerwacji terminie lub w przypadku nieprzybycia Gościa do Ośrodka Wypoczynkowego Łańsk , wpłacony zadatek nie zostanie zwrócony.

9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Ośrodek Wypoczynkowy Łańsk nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową

10. Szczegółowe informacje dotyczące polityki anulacji dostępne są w recepcji Ośrodka .

§4 USŁUGI

1. Ośrodek Wypoczynkowy Łańsk świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.

2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.

3. Ośrodek Wypoczynkowy Łańsk ma obowiązek zapewnić Gościom:

  • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w ośrodku,
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

4. Dodatkowo na życzenie Gościa, Ośrodek Wypoczynkowy Łańsk świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • budzenie o wyznaczonej godzinie,
  • przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie w czasie pobytu Gościa w ośrodku z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Regulaminu,
  • zamawianie taksówki.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Łańsk pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2. Gość ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka , powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Ośrodek Wypoczynkowy Łańsk zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Ośrodek Wypoczynkowy Łańsk może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka Wypoczynkowego Łańsk, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia ośrodka.

4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.

5. Podczas wymeldowania z Ośrodka, prosimy o pozostawienie klucza w recepcji. Za każdorazowe zgubienie klucza – obowiązuje opłata 50 pln, płatna w Recepcji Ośrodka .

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OŚRODKA

1. Ośrodek Wypoczynkowy Łańsk ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Ośrodek Wypoczynkowy Łańsk odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu.

4. Ośrodek Wypoczynkowy Łańsk zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

5. Ośrodek Wypoczynkowy Łańsk nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu ośrodka czy poza miejscem wyznaczonym.

6. Ośrodek Wypoczynkowy Łańsk nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na molo oraz pomostach .

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju ośrodka przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, ośrodek przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te zostaną komisyjnie usunięte.

§8 CISZA NOCNA

W Ośrodku Wypoczynkowym Łańsk obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

§9 REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja Ośrodek Wypoczynkowy Łańsk.

3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Ośrodek Wypoczynkowy Łańsk akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie ośrodka za dodatkową opłatą i akceptacją Regulaminu pobytu zwierząt na terenie Ośrodka .

2. We wszystkich obiektach Ośrodka Wypoczynkowego Łańsk i bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia, poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.

3. W pokojach ośrodka nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

4. Na terenie ośrodka oraz przyległym Jeziorze Łańskim obowiązuje strefa ciszy.

5. Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Łańsk obowiązuje całkowity zakaz kąpieli w Jeziorze Łańskim.

6. W ośrodku istnieje całkowity zakaz używania kuchenek elektrycznych i gazowych.

7. W pokojach Ośrodka, na pomostach i molo obowiązuje całkowity zakaz czyszczenia ryb. W tym celu zostało przygotowane miejsce obok stanowiska grillowego przy Łynie .W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania tych zasad, Ośrodek obciąży Gościa kwotą 100 pln .

8. Przed wyjazdem z Ośrodka Wypoczynkowego Łańsk, Goście zakwaterowani w Finkach, Leszczu i Okoniu proszeni są o wygaszenie kominków.

9. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa , korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Ośrodek (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) .

Administratorem danych osobowych jest Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 69/71. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

Życzę Państwu udanego pobytu.

Kierownik Ośrodka Wypoczynkowego Łańsk